Logo_90x90px transparant

Financiële administratie

De financiële administratie van een bedrijf bestaat uit een vastlegging van alle financiële transacties van een bedrijf en moet inzicht verschaffen in de financiële situatie van een bedrijf. Door het op een gestructureerde wijze vastleggen van alle financiële transacties kunnen de gegevens op een eenduidige wijze worden verdicht en worden weergegeven in financiële rapporten zoals een balans, resultatenrekening of kasstromenoverzicht.

De balans is een momentopname (foto) en geeft de financiële toestand van een bedrijf op een bepaald moment weer. De balans bestaat uit een overzicht van alle bezittingen, het eigen vermogen, de voorzieningen en schulden.

De resultatenrekening laat de kosten en opbrengsten in een bepaalde periode zien.

Het kasstromenoverzicht geeft weer hoe de geldstromen in een bepaalde periode binnen een bedrijf lopen.

BALANS

Een balans van een bedrijf bestaat uit activa (debetzijde) en passiva (creditzijde). De activa en passiva worden vaak als volgt onderverdeeld:

Activa (bezittingen)

 • Materiële vaste activa
 • Immateriële vaste activa
 • Voorraad en OHW
 • Financiële vaste activa
 • Debiteuren (verkoopfacturen)
 • Overige kortlopende vorderingen
 • Liquide middelen (kas- en banktransacties)

Passiva (eigen vermogen, voorzieningen en schulden)

 • Eigen vermogen
  • Kapitaal / Geplaatst aandelenkapitaal
  • Privéstortingen en – opnames
  • Reserves
 • Voorzieningen
  • Onderhoudsvoorziening
  • Reorganisatievoorziening
 • Schulden
  • Langlopende schulden
   • Hypotheek
   • Onderhandse lening
  • Kortlopende schulden
   • Crediteuren (inkoop- en kostenfacturen)
   • Overige kortlopende schulden

RESULTATENREKENING

Een resultatenrekening van een bedrijf geeft de kosten en opbrengsten in een bepaalde periode weer. De kosten en opbrengsten worden vaak als volgt verdeeld:

Kosten

 • Kostprijs verkopen
 • Personeelskosten
 • Verkoopkosten
 • Productontwikkelingskosten
 • Administratiekosten
 • Algemene kosten

Opbrengsten

 • Omzet binnenland
 • Omzet overige landen binnen EU
 • Omzet export buiten EU

KASSTROMENOVERZICHT

Een kasstromenoverzicht van een bedrijf geeft de geldstromen van het bedrijf in een bepaalde periode weer en bestaat uit:

 • Operationele kasstroom
 • Investeringskasstroom
 • Financiële kasstroom